Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski

Ur. 12.10.1947 - Błaszki, syn Stanisława i Janiny z d. Kucharczyk.
Absolwent Wydz. Ek.-Socjolog. UŁ - 1969 r.; doktorat na UŁ - 1976 r., 1988 r. - dr hab.; 2002 r. - prof. nauk ekonom.;

Funkcje: Prorektor UŁ 2002-2008, dziekan Wydz. Ekon.-Socjolog.UŁ 1999-2002, prodziekan Wydz. Ekon.-Socjolog. UŁ 1993-1999, kier. Katedry Makroekonomii UŁ od 2003, dyr. Instytutu Ekonomii UŁ od 2012; członek Komitetu Nauk Ekonom. PAN od 2003, Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN od 2007, Rady Naukowej IPiSS W-wa od 2005, wiceprzew. Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekonom., Przewodniczący Jury Olimpiady Wiedzy Ekonom.,wiceprzew. Rady Nauk. PTE; Redaktor naczelny "Gospodarki Narodowej", członek Rady Programowej "Ekonomisty", członek Rady Redakcji "Comparative Economic Research", członek Rady "Studiów Prawno-Ekonomicznych", członek Rady "Olsztyn EconomicJournal";

Kierunki badawcze: ekonomia rynku pracy, bezrobocie, polityka zatrudnienia, polityka państwa na rynku pracy.

Dorobek nauk.: ponad 350 publikacji nauk., najważniejsze: Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002; Neoklasyczne teorie zatrudnienia. Tradycja i współczesność; PWN, Warszawa 1988; Teoria trzech sektorów gospodarki, PWN, Warszawa 1980; Bezrobocie regionalne w Polsce w okresie transformacji, red. i współautor, Łódź 1995; Employment Structure and Employment Flexibility in Poland in Transition, współaut.: T.Tokarski, ?International Review of Economics and Business", (RISEC), Vol. XLVII, No 2, June 2000; Strukturalne determinanty naturalnej stopy bezrobocia, "Bank i Kredyt", 2002, nr 11-12; Regional economic and labour market performance and inter-regional labour market balance - the case of Poland, współaut.: L.Kucharski, T.Tokarski, "Zeitschrift fiir ArbeitsmarktForschung", 4/2004, p. 409-424; Jobless growth: a new challenge for the transition economy of Poland, co-authors: M.Wolnicki, R.Piasecki, "International Journal of Social Economics", Vol. 33 No. 3, 2006. p. 192 - 206; Bezrobocie w krajach rozwijających się, w: Ekonomia rozwoju, red. nauk.R.Piasecki, PWE, Warszawa 2007, s. 163 - 175; Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów, red. E. Kwiatkowski, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, stron 347; Kryzys globalny a rynek pracy w Polsce i innych krajach Grupy Wyszehradzkiej, "Ekonomista",2011, nr. 1, str. 37 - 53.

Dydaktyka: promotor ponad 90 prac mgr i 5 prac dr; wykłady i seminaria z makroekonomii i ekonomii rynku pracy; autor 6 podr. akad., m.in. : "Elementarne zagadnienia ekonomii" (red. R.Milewski, PWN, 1993), "Podstawy ekonomii" (red. R.Milewski i E. Kwiatkowski, PWN, 2005, Podstawy wiedzy o rynku pracy, E.Kryńska, E.Kwiatkowski, Wyd. UŁ, Łódź 2013.

Nagrody: Medal im. W. Szuberta, przyznany przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Warszawa 2005, Nagroda Naukowa im. F. Skarbka, przyznana przez Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2004, Nagroda Banku Handlowego i Fundacji Bankowej im. L. Kronenberga za książkę "Bezrobocie. Podstawy teoretyczne". PWN, W-wa 2002 (Polski Nobel Ekonomiczny - ósma edycja w 2002 r.); Zespołowa Nagroda Naukowa Prezydenta m. Łodzi (2002 r.); 4 Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1977, 1989, 1999 r.); szereg Nagród Rektora UŁ , Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi,Złota Odznaka Uniwersytetu Łódzkiego, Medal Uniwersytet Łódzki w Służbie Społeczeństwu i Nauce, Odznaka "Za Zasługi dla miasta Łodzi", Złota Odznaka Honorowa PTE, medal Universitatis Lodziensis Merentibus.

Kontakt: ekwiatk@uni.lodz.pl

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu