Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Urodziłem się dnia 27.02.1937 r. w Gródku pow. Sokołów Podlaski w rodzinie chłopskiej. W latach 1953-57 studiowałem w Szkole Głównej Planowania
i Statystyki w Warszawie (obecna nazwa to Szkoła Główna Handlowa - powrót do historycznej nazwy), uzyskując tytuł magistra ekonomii.

W latach 1957-1969 pracowałem kolejno w Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego, Zjednoczeniu Przemysłu Okrętowego, Fabryce Samochodów Osobowych, pełniąc różne funkcje, od inspektora do kierownika działu analiz ekonomicznych. W latach 1972-1986 kierowałem Instytutem Gospodarki Materiałowej. W latach 1986-1991 pełniłem funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Materiałowej i Paliwowej, a następnie w Ministerstwie Rynku Wewnętrznego do czasu jego likwidacji w lipcu 1991 r. W 1992 r. zostałem powołany na dyrektora Głównego Zarządu Rezerw Państwowych,
a po jego ustawowym przekształceniu w Agencję Rezerw Materiałowych, zostałem powołany na prezesa Agencji. Funkcję tę pełniłem do 2003 roku

Równolegle z działalnością w instytucjach publicznych pracowałem
w szkolnictwie wyższym. Od 1990 roku jestem związany z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W latach 60-tych podjąłem prace badawcze, wynikiem tego były publikacje artykułów, a także pierwszych pozycji książkowych. Książka „Analiza gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie przemysłowym” miała pięć wydań od pierwszego w 1965 r. do piątego w 1982 r. Mój dorobek naukowy to blisko 300 publikacji: książek, monografii, artykułów naukowych, popularno-naukowych, referatów na konferencje naukowe krajowe i międzynarodowe. Do znaczących pozycji, pozytywnie ocenionych w odpowiednim czasie należą m.in. następujące monografie: „Sterowanie zapasami produkcyjnymi”, „Efektywność gospodarki materiałowej”, „Podstawy gospodarki materiałowej”. Wspólnie
z Z. Saryusz-Wolskim napisaliśmy: „Logistyka w przedsiębiorstwie”. Łączy ona cechy podręcznika akademickiego i monografii. Dotychczas ukazały się
3 wydania tej książki (1995, 1999, 2003). W 2004 r. została ona przetłumaczona na język rosyjski i wydana w Moskwie.

Prace badawcze i publikowanie ich wyników, kierowanie instytucjami badawczymi, a także działalność dydaktyczna umożliwiły mi uzyskiwanie stopni i tytułów naukowych. W 1970 r. obroniłem pracę doktorską, w 1977 r. uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, zaś w 1980 r. tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1987 r. profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych.

Byłem promotorem pięciu prac doktorskich, ok. 150 prac magisterskich. Nadal prowadzę zajęcia dydaktyczne na Wydziale Ekonomicznym UMCS oraz publikuje artykuły i przygotowuje referaty na konferencje.

Pełną informację o moim dorobku naukowo-badawczym zawiera obszerny tom (675 stron) wydany przez UMCS „Annales Uniwersitutis Mariae Curie Skłodowska” Sectio H OECONOMIA vol. XXXVII. Lublin 2003.

Obok działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadziłem szeroką działalność społeczną. W latach 1972-76 byłem powołany przez Prezesa Rady Ministrów na Członka Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej. W latach 1980-1987 byłem członkiem Komisji do spraw Reformy Gospodarczej, przewodniczącym jednego z jej zespołów. Zespół ten przygotował propozycje reformy rynku środków produkcji.

Od wielu lat aktywnie pracuję w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym, pełniąc wiele funkcji z wyboru. Ostatnio pełniłem funkcję członka Prezydium Zarządu Krajowego PTE, a także sekretarza Zarządu Oddziału Warszawskiego PTE. Obecnie jestem przewodniczącym Krajowej Komisji Rewizyjnej PTE.

Za działalność społeczną otrzymałem złotą odznakę „Zasłużony dla Warszawy”, złotą odznakę PTE, złotą odznakę Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Posiadam również odznaczenia państwowe: Srebrny Krzyż Zasługi (1972), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1978), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1987).

Warszawa, maj 2006 r.


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu