Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


 1. Specjalizacja naukowa: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, w tym przede wszystkim zagadnienia: polityki handlowej, wahań koniunkturalnych, zmian strukturalnych w polskim handlu zagranicznym, oceny skutków handlowych procesu integracji Polski z Unią Europejską i uczestnictwa w WTO, reakcji przedsiębiorstw na zmiany kursu walutowego oraz kondycji polskiego sektora eksportowego.
 
2. Obecnie zajmowane stanowiska:
Profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej (SGH)
Wicedyrektor ds. naukowych Instytutu Koninktur i Cen Handlu Zagranicznego (IKCHZ)
 
3. Członkostwo i funkcje w organizacjach zawodowych:
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE):
Członek Rady Naukowej PTE w latach 1998-2001 oraz od grudnia 2005 roku. Sekretarz Rady Naukowej PTE obecnej kadencji, członek Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw Seryjnych PTE od marca 2002 roku
 
4. Inne obecnie pełnione funkcje:
Członek Rady Statystyki, członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, członek Komitetu Zarządzającego Association des Instituts Europeens de Conjoncture Economique (AIECE) z siedzibą w Brukseli

5. Publikacje: Ponad 100 publikacji, w tym w latach 1999- 2005 m .in.:

  1. Handel zagraniczny Polski w okresie transformacji. Ekonomista nr 1-2, 1999, (współautor),
  2. Foreign Trade, Industrial Growth and Structural Changes in Poland . Discussion Papers, no. 75, FTRI, Warszawa 1999,
  3. Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej (red. J. Kotyński), IKCHZ, 2000 (współautor),
  4. Polscy eksporterzy w latach 1994-2000. Wyniki badań ankietowych. Problemy Handlu zagranicznego nr 23, IKCHZ, 2001 (redaktor całości i współautor),
  5. Koniunktura w gospodarce światowej a średniookresowe perspektywy handlu zagranicznego Polski. W: Wzrost gospodarczy w Polsce. Perspektywa średniookresowa (red. J. Lipiński, W. Orłowski), Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001 (współautor),
  6. Efekt Samuelsona-Balassy a sektor realny w Polsce. Bank i Kredyt nr 11-12, 2001,
  7. Instrumenty finansowe polityki proeksportowej w Polsce w latach 1993-2000 - uwarunkowania i ocena skuteczności. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt naukowy nr 24, SGH, 2002,
  8. Zmiany kursu walutowego a ceny i reakcje przedsiębiorstw w handlu zagranicznym. IKCHZ, 2002,
  9. Kierunki zmian w handlu zagranicznym Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Ekonomista nr 2, 2003,
  10. Process of Structural Change in Polish Manufacturing between 1995-2003. Characteristics and Factors. Discussion Papers no. 88, FTRI, 2005 (współautor).

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu