Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Marian Gorynia                                                                                
Urodzony 7.10. 1956
Żonaty, troje dzieci

1. Wykształcenie, stopnie i tytuły:

  • 1971 - 1975 - Liceum Ogólnokształcące w Gostyniu
  • 1975 - 1980 - studia w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego, tytuł zawodowy magister
  • 1980 - 1983 - studia doktoranckie w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
  • 1985 - obrona doktoratu, tytuł pracy doktorskiej 'Czynnik organizacji w zarządzaniu działalnością eksportową producenta', stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych - 18 czerwca 1985
  • 1995 - habilitacja, tytuł pracy habilitacyjnej 'Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja post-socjalistycznej gospodarki polskiej' - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych - 7 lipca 1995
  • 2000 - tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych
2. Stanowiska w Uniwersytecie Ekonomicznym (Akademii Ekonomicznej) w Poznaniu:
  • 1983 - asystent w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
  • 1985 - starszy asystent w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
  • 1986 - adiunkt w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych (później Katedrze Handlu Międzynarodowego)
  • 1998 - profesor nadzwyczajny Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
  • 2003 - profesor zwyczajny
3. Staże zagraniczne:
  • Francja, Uniwersytet w Lyonie, Instytut Administracji Przedsiębiorstw - staż naukowy, wykłady na temat funkcjonowania handlu zagranicznego w krajach RWPG oraz udział w programie doktoranckim na temat strategii przedsiębiorstw w handlu międzynarodowym, 1987
  • Wielka Brytania, Buckinghamshire College of Higher Education, staż naukowo - badawczy,1990
  • Wielka Brytania, Trent University Nottingham, wyjazdy konsultacyjne, 1991-1992
  • Francja, Uniwersytet Nauk Społecznych w Tuluzie, wyjazd konsultacyjny , 1991
  • Hiszpania, Portugalia, wyższe szkoły biznesu w Barcelonie i Lizbonie, wyjazdy konsultacyjne, 1992
  • Francja, Institut de Gestion des Enterprises w Rennes, wyjazd konsultacyjny, 1997
  • Uniwersytet Georga Augusta w Getyndze - pobyty studyjne 1997, 1998 i 1999
4. Funkcje w Uniwersytecie Ekonomicznym (Akademii Ekonomicznej) w Poznaniu:
  • 1996 - 2006 - członek Rady Wydziału Zarządzania
  • 1999 i dalej - członek Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
  • 1999 - 2002 - prodziekan Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
  • 1999 - 2002 - przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Naukowych uzyskanych za granicą
  • 2002 - 2008 - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Akademii Ekonomii w Poznaniu
  • 2002 - 2008 - przewodniczący Rady Centrum Informatyki
  • 2004 - 2008 - przewodniczący Rady Naukowej Anglojęzycznego Seminarium Doktorskiego
  • 2005 - 2008 - przewodniczący Senackiej Komisji ds. Statutu
  • 2006 - 2008 - kierownik Katedry Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej
  • 2006 i dalej - członek Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej
  • 2008 i dalej - Rektor
5. Funkcje zawodowe, honorowe i społeczne pełnione poza UEP:
  • członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
  • członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
  • członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
  • członek Wielkopolskiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego
  • członek Komitetu Redakcyjnego  'Gospodarki Narodowej'
  • Member of Editorial Review Board of 'Journal of Transnational Management'
  • Member of Editorial Board of 'International Journal of Institutional Governance'
  • członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN 'Studia Ekonomiczne'
  • członek Komitetu Redakcyjnego 'Zeszytów Naukowych PTE'
  • członek Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej 'Raporty CASE'
  • członek Rady Programowej pisma 'Problemy Zarządzania' - Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
  • członek European International Business Academy
  • członek International Management Development Association
  • członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
  • członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
6. Najważniejsze publikacje książkowe:
  • M. Gorynia, 'Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja post-socjalistycznej gospodarki polskiej', Wydawnictwo AE, Poznań 1995
  • M. Gorynia, 'Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia', Wydawnictwo AE, Poznań 1998
  • K. Fonfara, M. Gorynia (redakcja naukowa), E. Najlepszy, J. Schroeder pt. 'Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym', Wydawnictwo AE, Poznań 2001
  • M. Gorynia (redakcja naukowa), 'Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej', Wydawnictwo AE, Poznań 2002
  • M. Gorynia, Internationalization of a Post-Communist Economy - Opportunities and Threats: The Case of Poland, w: Internationalization in Central and Eastern Europe, ed. Marin Alexandrov Marinov, Ashgate 2002
  • M. Gorynia, J. Nowak, R. Wolniak, On the Path of Poland`s Globalization, w: Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe, ed. Svetla Trifonova. Marinova, Marin Alexandrov Marinov, Ashgate 2003
  • M. Gorynia (redakcja naukowa) Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, PWE, Warszawa 2005
  • M. Gorynia, 'Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej', Difin, Warszawa 2007
  • M. Gorynia, 'Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw', PWE, Warszawa 2007
  • M. Gorynia, B. Jankowska, 'Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa', Difin, Warszawa 2008
7. Główne nagrody i wyróżnienia:
  • Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za pracę habilitacyjną pt. 'Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja post-socjalistycznej gospodarki polskiej' - 1996 rok
  • Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za książkę pt. 'Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia' - 1999 rok
  • Nagroda PAN w dziedzinie ekonomii im. Fryderyka Skarbka za książkę pt. 'Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia' - 1999 rok
  • Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za książkę K. Fonfara, M. Gorynia (redakcja naukowa), E. Najlepszy, J. Schroeder pt. 'Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym' - 2001 rok
  • Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za książkę M. Gorynia (redakcja naukowa), 'Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej' - 2003 rok
  • Nagroda Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk za redakcję naukową monografii-pracy zbiorowej pt. 'Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej' - 2004 rok
  • Nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za książkę M. Gorynia (redakcja naukowa), M. Bartosik-Purgat, B. Jankowska, R. Owczarzak pt. 'Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych' - 2006 rok
  • Nagroda indywidualna I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za książkę pt. 'Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw' - 2008 rok
8. Nauczyciele:
  • prof. Henryk Wojciechowski
  • prof. Wiesław J. Otta
9. Zainteresowania pozanaukowe:
  • sport (pływanie, narty, siatkówka)
  • fotografia
  • ogród
  Strona internetowa: www.mariangorynia.pl                                                                           

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu