Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


prof. Stanisław Rudolf

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Prof. Stanisław Rudolf
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Wykształcenie: Prof. S. Rudolf jest absolwent chemii Uniwersytetu Łódzkiego (1964 r.) oraz ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ (1969 r.). W 1974 uzyskał stopień naukowy doktora, na podstawie pracy „Próba weryfikacji celów państwa dobrobytu na przykładzie Szwecji”, a w 1986 stopień doktora habilitowanego, przygotowując rozprawę pt. „Demokracja przemysłowa w rozwiniętych krajach kapitalistycznych”. W 2001 uzyskał tytuł profesora. Odbył dłuższe staże naukowe w USA (Pennsylvania University – 9 miesięcy) i Szwecji (Stockholm School of Economics – 5 miesięcy), a także kilka krótszych w Norwegii, USA i innych krajach.

Zainteresowania naukowe: Przedmiotem zainteresowania prof. S. Rudolfa są szeroko rozumiane problemy społeczne w ekonomii. W całym okresie działalności naukowej była to problematyka partycypacji pracowniczej i demokracji przemysłowej i jej poświęcił najwięcej publikacji. W ostatnich kilkunastu latach poszerzona została o wybrane aspekty nadzoru korporacyjnego. Najnowszy kierunek jego zainteresowań, to nowa ekonomia instytucjonalna.
Działalność naukowo-badawcza: Prof. S. Rudolf jest autorem ponad 180 książek, artykułów, podręczników itp. Ponad 30 jego publikacji ukazało się w języku angielskim. Jest autorem bądź redaktorem kilkunastu książek. Duża część tych publikacji ukazała się w takich wydawnictwach jak: PWN, PWE, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, oraz w czasopismach o zasięgu krajowym, takich jak „Ekonomista”, „Przegląd Organizacji”, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, „Samorząd Terytorialny” i wiele innych. Organizuje cykliczne konferencje naukowe poświęcone nadzorowi korporacyjnemu, a także konferencje dotyczące Nowej Ekonomii Instytucjonalnej. Kierował wieloma zespołami naukowymi realizującymi programy badawcze dotyczące m.in. nadzoru korporacyjnego i Europejskich Rad Zakładowych. Badania te finansowane były ze środków Ministerstwa Skarbu Państwa, Komitetu Badań Naukowych (KBN) oraz ośrodków zagranicznych. Współpracuje także z wieloma zagranicznymi ośrodkami naukowymi (Bochum University, Niemcy, Wilkes University, USA) i instytucjami Unii Europejskiej.

Działalność dydaktyczna: Prowadzi wykłady z takich przedmiotów jak mikro- i makroekonomia, a także wykłady i konwersatoria z zarządzania zmianami, kreowania postaw przedsiębiorczych, ekonomicznych i społecznych problemów nadzoru korporacyjnego. Należą do nich również konwersatoria w języku angielskim. Prowadzi także seminaria magisterskie dla studentów ekonomii. Jest promotorem ponad 200 prac magisterskich. Wypromował 6 doktorów.

Działalność organizacyjna: Prof. S. Rudolf pełni wiele funkcji organizacyjnych zarówno w Uniwersytecie Łódzkim jak i poza nim. Kieruje Katedrą Ekonomii Instytucjonalnej UŁ oraz Ośrodkiem Naukowo-Badawczym Partycypacyjnych Form Zarządzania UŁ. Pełnił również funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Ekonomii UŁ, Kierownika Studium Podyplomowego, opiekuna specjalności „Przedsiębiorczość w biznesie” – którą sam zainicjował i wiele innych. Jest aktywnym członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Ekonomicznej ŁTN, jest członkiem Rady Naukowej Studiów Prawno-Ekonomicznych wydawanych przez ŁTN. Aktywnie uczestniczy w działalności organizacji międzynarodowych, szczególnie zaś w Congress of Political Economists, International - międzynarodowej organizacji ekonomistów z siedzibą w USA. Pełnił tam funkcję Prezydenta Elekta (2001 – 2003) oraz Prezydenta  (2003 – 2005). Obecnie wchodzi w skład Rady Dyrektorów tej organizacji.

Działalność w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym: Jest członkiem PTE od kilkudziesięciu lat. W latach 2004 – 2010 pełnił funkcję Prezesa PTE Oddział w Łodzi, gdzie zainicjował m.in. wydawanie regionalnego czasopisma ekonomistów – „Studiów Ekonomicznych Regionu Łódzkiego”, konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu ekonomii i wiele innych. W poprzedniej kadencji władz krajowych PTE pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Krajowego, gdzie odpowiadał za współpracę z zagranicą. Reprezentował PTE na konferencjach i kongresach międzynarodowych (IEA, EEA, COPE). Pełni również takie m.in. funkcje jak: Przewodniczącego Sądu Konkursowego na najlepszy podręcznik, członka Sądu Konkursowego nagrody PTE im. Prof. E. Lipińskiego, członka kapituły Złotej Odznaki Honorowej PTE z Wieńcem, redaktora Biuletynu PTE, gdzie często zamieszcza swoje teksty.
W maju 2010 r. XX Zjazd Krajowy PTE powierzył ponownie Prof. S. Rudolfowi funkcję Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na 5-letnią kadencję.

Kontakt: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej, ul. Rewolucji 1905 r. 41, 90-214 Łódź, tel. (42) 635 53 63, fax. (42) 635 53 08, e-mail: rudolfs@uni.lodz.pl

 

Prof. Stanisław Rudolf, CV

Education:
Prof. S. Rudolf graduated (1964) the Department of Chemistry of Lodz University and the Department  of Economics and Sociology (1969) also at Lodz University.  He received a Ph.D. in 1974. The title of his doctoral dissertation was: ‘’The attempt to verify goals of  welfare state using Sweden as an example’’.  In 1986 he received his habilitation  (qualification as a university professor) based on his dissertation ‘’Industrial democracy in the developed capitalist countries’’. He became a professor in 2001. Prof. Rudolf has travelled extensively: he spent 9 months as a visiting scholar at the Pennsylvania University (USA), 5 months at the Stockholm School of Economics (Sweden) and also lectured/was involved in research during shorter stays to Norway and other countries.

Professional interests: Prof. Rudolf’s main interest are social issues in economics, in a very broad sense of the word. Throughout his scientific activity it have been the issues of labour force participation and industrial democracy as evidenced by his multiple publications. During the last decade or so his interests expanded to include selected issues dealing with corporate supervision. The newest interest of his is the new institutional economics.

Research activity: Prof. Rudolf has authored over 180 books, articles and textbooks. He published over 30 papers in the English language literature. He also edited many books. Many of these were published by: PWN, PWE,  and Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. His papers have been published in periodicals such as ‘’Ekonomista”, “Przegląd Organizacji”, “Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, “Samorząd Terytorialny” which have a national readership. Prof. Rudolf  has also proven to be an apt conference organizer, he has set up a series of periodic conferences on corporate supervision and the New Institutional Economy. He supervised/led multiple research groups/teams working on corporate supervision an European Workers’ Councils. He received funding from the Ministry of State Treasury, the Committee for Scientific Investigation (KBN) and from international grants. Prof. Rudolf has collaborated with Bochum University (Germany), Wilkes University (USA) and with multiple institutions within the European Union.

Didactics: Prof. Rudolf lectures on micro- and macroeconomics and leads colloquia on management of changes, creation of industrious  behaviours, economic and social problems related to corporate supervision. Some of the colloquia are conducted in the English language. He is in charge of graduate seminars for the economics students. He was an advisor to over 200 bachelor of economics dissertations. He supervised  6 Ph.D. thesis.
Membership in professional organisations: Prof. Rudolf is very active both at the UL and elsewhere. He directs the Chair of Institutional Economics UL and the Research Center of Participative Forms of Management at UL. He also served as a deputy director of the Institute of Economics UL, chief of the postgraduate school, advisor of the subspecialty ‘’Industry in Business’’, which he initiated himself and much more. He is an active member of the Lodz Scientific Association, where he had been the leader of the Economics Commission, he is a member of the Scientific Commission of the journal ‘’Law and Economics Studies’’ published by the LSA. He is also active in international organizations, such as Congress of Political Economists, International, an international organization of economists located in the U.S. He was a president elect (2001-2003) and the president (2003-2005). Currently he is a member of the executive committee.

Activity in the PES: Prof. Rudolf has been a member of the Polish Economic Society for many years. He was the President of the Lodz chapter of the PTE (2004-2010), where, from his initiative,  a regional professional journal ‘’Economic Studies of the Lodz Region’’ has been published. Also, under his auspices, an annual competition for the best bachelor of science thesis in economics has been held. He serves as a Deputy President of the PES in the previous term, he was responsible for international collaboration. He represented the PES at international conference and conventions (IEA, EEA, COPE). His other functions include: a member of the jury for the best textbook, jury member of the Prof. E. Lipinski award, member of the PES Golden Honorary Emblem With Laurels chapter and an editor of “ PES Bulletin” in which he also frequently publishes. In May of 2010, during the national meeting of the PES, Prof Rudolf was elected Deputy President of the Polish Economic Society for the five year term.

 


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu