Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Uzyskane stopnie i tytuły naukowe (zawodowe):

Absolwent Politechniki Szczecińskiej

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

W 1974 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 1985 r. Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy habilitacyjnej nt. „Kształtowanie jakości usług transportowych”.

Obecne miejsce pracy, zajmowane stanowiska i pełnione funkcje:
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji. W latach 1999–2005 pełnił funkcję prorektora ds. kształcenia i akredytacji. Jest zatrudniony na etacie profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Wyższa Szkoła Zawodowa Oeconomicus przy Oddziale Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie – od października 2005 r. jest jej rektorem

Specjalizacja naukowa oraz zawodowa i najważniejsze osiągnięcia:

Od 1970 r. zajmuje się problematyką kształcenia ekonomicznego. Jest twórcą i organizatorem kształcenia ekonomicznego w zakresie specjalności ekonomika i organizacja łączności (poczta i telekomunikacja) oraz zarządzania w podmiotach łączności na Uniwersytecie Szczecińskim. Kieruje Katedrą Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji. Posiada ponad 150 publikacji. Jest organizatorem i przewodniczącym komitetów naukowych dwóch cyklicznych konferencji – jednej z zakresu ekonomiki, polityki gospodarczej i zarządzania pocztą oraz drugiej z zakresu społeczeństwa informacyjnego.


Działalność w instytucjach i organizacjach społecznych:

 • były członek Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk
 • członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – prezes Oddziału w Szczecinie
 • członek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (w latach 1999–2005)
 • członek Rady Usług Pocztowych przy Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty (powołany przez Ministra Infrastruktury)
Wybrane publikacje z ostatnich lat:

 


Książki i monografie
 • H. Babis (red.), Wprowadzenie do ekonomiki firmy telekomunikacyjnej, Fundacja na rzecz U.S., Szczecin 1999
 • H. Babis, W.M. Maziarz (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych, Fundacja na rzecz U.S., Szczecin 1999
 • The Polish Regulatory Authority’s Tasks with Regard to the Linking of Telecommunications Networks (Interconnection) [w:] The Contemporary Economy and Service Sector: in Search of Competitiveness. University of Szczecin, Faculty of Management and Service Economics, Szczecin 2000
 • H. Babis, R. Czaplewski, A Panasiuk, T. Sondej, Problemy regulacji dostępności usług pocztowych o charakterze powszechnym, Rozprawy i Studia T.(CDXXXIII) nr 359, Szczecin 2000
 • Informacja ekonomiczno-finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwami [w:] Transport, pod red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, wydanie poprawione i rozszerzone
 • Zastosowanie teleinformatyki w procesach zarządzania działalnością transportową [w:] Transport, pod red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, wydanie poprawione i rozszerzone
 • H. Babis., R. Czaplewski, Usługi telekomunikacyjne [w:] Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

Artykuły i referaty

 • Doświadczenia amerykańskie w zakresie współpracy i rozliczeń międzyoperatorskich, Zeszyty Naukowe US, nr 257, Ekonomiczne Problemy Łączności nr 1, Szczecin 1999
 • Ważność problematyki połączeń międzysieciowych (interconnections) w polityce regulacyjnej rynku telekomunikacyjnego, Zeszyty Naukowe US, nr 228. Prace WTiŁ nr 13, Problemy Łączności, Szczecin 1999
 • H. Babis, L. Dorozik, A. Szewczuk, Oddziaływanie procesów globalizacyjnych na warunki funkcjonowania krajowych podmiotów gospodarczych [w:] Ekonomia w Szczecinie (1946–2001), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001
 • Wybrane pola aktywności marketingowej operatorów telekomunikacyjnych zmierzającej do zdobycia lojalności usługobiorców, Zeszyty Naukowe US nr 334, Ekonomiczne Problemy Łączności nr 4, Szczecin 2002
 • H. Babis, E. Ceberek, Rola nowoczesnych technologii i środków telekomunikacji w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego [w:] Rynek usług łączności a globalizacja gospodarki, Szczecin 2002
 • Uwarunkowania funkcjonowania narodowych rynków pocztowych w świetle postępujących procesów globalizacyjnych [w:] Operatorzy narodowi na europejskim rynku pocztowym – doświadczenia i perspektywy, Szczecin, 27-29 października 2002

Kontakt:
tel.:
(91) 444 31 29, fax: (91) 444 31 28
tel.:
(91) 455 34 55, fax: (91) 455 34 71
e-mail:
babishen@univ.szczecin.pl


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu