Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


 1. Nazwisko: Ejsmont
 2. Imiona: Zbigniew
 3. Data urodzenia : 15 luty 1951 r.
 4. Narodowość: polska
 5. Wykształcenie: wyższe
  Instytucja: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
  Data: 1976
  Kwalifikacje: magister
  Instytucja: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
  Data: 1982
  Kwalifikacje: Doktor nauk ekonomicznych
 6. Znajomość języków
  język czytanie mówienie pisanie
  polski język ojczysty
  rosyjski dobra dobra dobra
  angielski dobra dostateczna dobra
 7. Przynależność do organizacji zawodowych
  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  członek od 1984 r.
  Prezes PTE Oddział w Białymstoku, od 2001 r., w październiku 2005 r. wybrany na kolejną kadencję
 8. Inne umiejętności
  analiza koniunktury przy wykorzystaniu metod statystycznych i ekonometrycznych
  analiza konkurencyjności w skali mikro i makro
  zarządzanie firmą
 9. Przebieg pracy naukowej
  1980-1982 – Instytut Finansów, Warszawa
  1982-1997–Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku
  1996 – do chwili obecnej, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
  1997-1999 – Instytut Marketingu i Zarządzania, Politechnika Białostocka
 10. Inne zatrudnienia
  1990-1995 – Biatel s.c.
  Biatel sp. z o.o.
  (dyrektor przedsiębiorstwa)
  od 1999 zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIATEL S.A.
  od 2003 Przewodniczący rady Nadzorczej BIATEL S.A.
  – Białostocka Szkoła Biznesu
  1997-1999 – Royal s.c. (Biuro Turystyczne w Białymstoku, współwłaściciel)
 11. Kluczowe kwalifikacje
  -mikro i makroekonomia
  -międzynarodowe stosunki gospodarcze
  -analiza koniunktury gospodarczej
  -zarządzanie przedsiębiorstwem
  -teoria i polityka kursu walutowego
  -rozwój regionalny i transgraniczny
 12. Kontakty zagraniczne
  -1989 – do chwili obecnej, corocznie wykłady gościnne na uniwersytecie im. Janki Kupaly w Grodnie
  -1991 – staż naukowy: University of Glasgow (Fundacja DEKABAN)
  -od 1999 r. – koordynacja współpracy naukowej z Filiami Białoruskiego Państwowego Ekonomicznego Uniwersytetu w Mińsku:
  --Pińsku
  --Bobrujsku
  -od 1999 r. – koordynacja współpracy WSE w ramach AIESEC
  -od 2001 r. – współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Białoruś
 13. Aktualne zatrudnienie Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, rektor
I. Wykaz publikacji naukowych:
 1. (współautor J. Rogowski) Foreign Trade and National Economy – Analysis of Selected Dependencies by Use of Soft-Model ” Modelling Simulation & Control” AMSE Press, vol. 10, No 1, 1987
 2. (współautor J.Rogowski) The Foreign Trade Structure and Economic Development, „Modelling, Simulation & Control”, AMSE Press, vol. 17, No 1, 1989
 3. System gospodarczy , [w:] K. Meredyk (red.) Zarys teorii ekonomii , WSzFiZ Białystok 1995
 4. Koniunktura gospodarcza , [w:] K. Meredyk (red.) Zarys teorii ekonomii , WSzFiZ Białystok 1995
 5. Handel i międzynarodowy podział pracy , [w:] K. Meredyk (red.) Zarys teorii ekonomii , WSzFiZ Białystok 1995
 6. (współautorzy: J. Grabowiecki, H. Wnorowski) Przemysł mleczarski – eksport regionu północno-wschodniego. Przygotowania do europejskiej konkurencji, „Rynki Zagraniczne” 1998 nr 25
 7. Rynek pracy w Polsce wobec integracji z krajami Unii Europejskiej , [w:] R. Horodeński (red.) Gospodarka zasobami pracy, Wyd. WSE, Białystok 1998
 8. (współautorzy: J. Grabowiecki, H. Wnorowski) Możliwości rozwoju eksportu regionu północno-wschodniego ze szczególnym uwzględnieniem artykułów mleczarskich, OPTIMUM. „Studia Ekonomiczne” UwB, Białystok 1999 nr 3
 9. Idea euroriegionów w warunkach Polski północno-wschodniej , „Studia Regionalne. Central and Eastern Europe Regional Studies” 1999 nr 1, Wyd. WSE, Białystok 1999
 10. (współautor J. Grabowiecki, H. Wnorowski) Uwarunkowania rozwoju eksportu regionu w okresie dostosowawczym do integracji z Unią Europejską i współpracy z rynkami wschodnimi (na przykładzie regionu północno-wschodniego), [w:] R. Horodeński, M. Rościszewski (red.), Wschodnia strefa aktywności gospodarczej, Wyd. WSE, Białystok 1999
 11. (współautor H. Wnorowski), Wielostronny system handlu światowego a suwerenność państwa, [w:] Z. Ejsmont (red.), Problemy rozwoju regionalnego, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2000
 12. Asymetrie rozwoju regionalnego , [w:] R. Horodeński (red.), Strategia rozwoju pogranicza wschodniego Polski, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2000
 13. Konkurencyjność polskiego eksportu żywności w latach 90-tych XX w., [w:] H. Podedworny, H. Wnorowski (red.), Gospodarka rolno-żywnościowa Polski wobec wyzwań przyszłości, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2001
 14. Wymiana handlowa Polski z krajami bałtyckimi i Wspólnotą Niepodległych Państw. Podstawowe tendencje i problemy , [w:] H. Podedworny, H. Wnorowski, J. Grabowiecki (red.), Współpraca gospodarcza Polska-Wschód. Uwarunkowania i perspektywy, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2001
 15. Handel zagraniczny Polski w warunkach gospodarki otwartej, [w:] Geopolitical and Economic Research on the Central and Eastern Europe, 2001, nr 1
 16. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie , [w:] R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska (red.), Województwo Podlaskie u progu XXI w., Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2001
 17. Jednostka wobec procesów integracyjnych , [w:] R. Horodeński, E. Ozorowski (red.), Człowiek – Etyka – Ekonomia, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2001
 18. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie , [w:] Województwo podlaskie u progu XXI wieku, R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, 2001
 19. O pewnych cechach wymiany handlowej z krajami Europy Wschodniej w ostatnich dekadach XX wieku , [w:] W.Bieńkowski, J. Grabowiecki, H. Wnorowski (red.) Współpraca transgraniczna Polski z krajami Bałtyckimi, Białorusi i Rosji – Obwód Kaliningradzki, Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, PTE O/Białystok, Uniwersytet w Białymstoku, 2002
 20. Wybrane problemy kreacji i akumulacji kapitału ludzkiego , Publikator 2002, nr 9
 21. Czynniki zewnętrzne a jakość edukacji , [w:] J. Dietl., Z. Sapijaszko (red.), Zarządzanie jakością w szkolnictwie wyższym, Łódź 2002
 22. Edukacja jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich (na przykładzie woj. Podlaskiego) , [w:] B. Mickiewicz (red. Naukowy), Wykorzystanie lokalnych i regionalnych czynników w społeczno-gospodarczej aktywizacji obszarów wiejskich (t. II), Akademia Rolnicza w Szczecinie, Białoruska Akademia Rolnicza w Gorkach, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2002
 23. O postulacie tworzenia nowych specjalności i specjalizacji , [w:] Kierunki studiów ekonomicznych w Polsce: stan obecny i propozycje zmian, Fundacja Promocji i Aktywizacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2002
 24. Asymetrie rozwoju regionalnego na przykładzie północno-wschodnich obszarów Polski , BPUE Filia w Bobrujsku, Zeszyty Naukowe, 2003
 25. Rynek pracy i bezrobocie w różnych układach regionalnych , [w:] R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska (red.), Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, IPiSS, WSE, Białystok-Warszawa 2003, cz. III, r. I
 26. Selected problem of economic education in Poland (including rural areas) – głos w dyskusji, AAEA Annual Meeting, Montreal 27-30.07.2003.
 27. The position of Poland in today's Europe – closer to the center or on the periphery?, Geopolitical & Economic Research on Central & Eastern Europe, Vol. 4/2004
 28. Współpraca gospodarcza z zagranicą , [w:] R. Horodeński (red.), Polityka ekonomiczna. Fakty, tendencje, dylematy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok, 2004
 29. (współautor H. Wnorowski), Zagraniczna polityka ekonomiczna i jej instrumenty , [w:] R. Horodeński (red.), Polityka ekonomiczna. Fakty, tendencje, dylematy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok, 2004
 30. Polityka gospodarcza a proces integracji Polski z unia Europejską , [w:] R. Horodeński (red.), Polityka ekonomiczna. Fakty, tendencje, dylematy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok, 2004
 31. Rola handlu zagranicznego Polski w procesie umiędzynarodowienia polskiej gospodarki , [w:] H. Ćwikliński (red.), Transformacje polskiej gospodarki. Ocena kierunków i dynamiki zmian strukturalnych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2005.
 32. Bliżej centrum czy peryferii? [w:] Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje; PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej, 6/2004
 33. Wymiana handlowa Polski z Europą Wschodnią w okresie transformacji na tle tendencji ogólnych (złożone do druku)
 34. Pieniądz i wojna: inflacja w sytuacji napięć militarnych i politycznych (współautor R. Horodeński) – w druku
 35. O potrzebie polityki regionalnej na rzecz rozwoju Ściany Wschodniej (współautor R. Horodeński) – w druku
 36. Z. Ejsmont, M. Muczyński, B. Plago, Analiza potrzeb eksporterów podlaskich firm [w:] Barometr nastrojów gospodarczych w województwie podlaskim, IV kwartał 2004 (współautor)
 37. Proces transformacji a zmiany strukturalne handlu zagranicznego Polski , [w:] H.Ćwikliński (red.), Transformacja polskiej gospodarki. Ocena kierunków i dynamiki zmian strukturalnych, Wyd.UG Gdańsk, 2005
 38. współautor R.Cz.Horodeński, Uwarunkowania rozwoju województw wschodnich (podlaskie, lubelskie, podkarpackie), [w:] A.Stasiak, R.Horodeński, Przestrzenne aspekty rozwoju wsi polskiej z uwzględnieniem obszarów depresji społeczno-gospodarczej, PAN KPZK, Studia tom CXV, Warszawa 2005
 39. Udział w pracach nad „Barometrem nastrojów gospodarczych województwa podlaskiego)” w latach 2002-2004 – łącznie 11 artykułów
Wszystkich publikacji ogółem około 70.

Złożone do druku
 1. Rynek czynników produkcji , [w:] J.Sienkiewicz (red.), Zagadnienia i ćwiczenia z mikroekonomii, r.XIV, WSE Białystok – w druku
 2. Teoria cyklu koniunkturalnego , [w:] Z.Ejsmont, J.Sienkiewicz (red.), Zagadnienia i ćwiczenia z makroekonomii ,r.XI, WSE Białystok – w druku
 3. Handel międzynarodowy , [w:] Z.Ejsmont, J.Sienkiewicz, Zagadnienia i ćwiczenia z makroekonomii, r.XIV, WSE Białystok – w druku
II. Udział w konferencjach naukowych
 1. Współczesne problemy społecznej gospodarki rynkowej, WSE Białystok, 19.04.2005
 2. Przestrzenne aspekty rozwoju obszarów wsi polskiej z uwzględnieniem obszarów depresji społeczno-gospodarczej, KPZK PAN, WSE Białystok, Radzików k/Błonia, 25-26.04.2005
 3. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, AE Wrocław, 23.06.2005
 4. Nowe uwarunkowania instytucjonalne a rozwój współpracy gospodarczej z krajami bałtyckimi, Białorusią, Rosją - Obwód Kaliningradzki i Ukrainą, Wydział Ekonomiczny UwB, Augustów, 12-14.06.2005
Liczba wypromowanych prac dyplomowych i magisterskich około 350.

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu