Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)


Prof. zw. dr hab. Bogusław Fiedor

•    Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu . Doktorat – 1975, habilitacja -1986, profesor nauk ekonomicznych - 1991. Profesor zwyczajny – 1994. Dyrektor Instytutu Ekonomii (od roku 1991) oraz kierownik Katedry Ekonomii Ekologicznej (utworzonej z jego inicjatywy w roku 1996) w latach 1996-2005 w AE we Wrocławiu. Członek Senatu AE przez 4 kadencje, przewodniczący Komisji Zagranicznej Senatu przez 3 kadencje. Rektor od roku 2005.
•    Działalność naukowo-badawcza obejmuje takie dziedziny, jak: ekonomiczna teoria środowiska i zasobów naturalnych i polityka ekologiczna, teoria wzrostu i rozwoju gospodarczego, historia myśli ekonomicznej, metodologia ekonomii, polityka makroekonomiczna.
•    Autor ok. 380 publikacji naukowych, w tym - jako autor bądź współautor w istotnej części - 30 książek i monografii.
•    Kierował około 50 krajowymi (KBN, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki i inne) i międzynarodowymi projektami badawczymi, w tym wykonanymi na rzecz między innymi takich instytucji, jak: Bank Światowy, Organizacja Narodów Zjednoczonych d/s Handlu i Rozwoju (UNCTAD), PHARE:, The World Resources Institute (Waszyngton, USA), Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNDP), Europejska Komisja Gospodarcza w Genewie (UN ECE), Harvard Institute of International Development Uniwersytetu Harvarda,
•    Pracował jako Visiting Professor w Virginia Polytechnic Institute and State University (1980), University of Richmond (1996) w USA i Westfälische Wilhelms Universität Münster w Niemczech (1985/85 oraz 1987/88). W roku 1990 uzyskał roczne stypendium badawcze fundacji Hertza (rządu krajowego Nadrenii-Westfalii). Odbył również staż badawczy w siedzibie Banku Światowego w Waszyngtonie. Wielokrotny konsultant i uczestnik misji tego Banku.
•    W latach 1991-1994 doradca Prezydenta Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD) w Londynie
•    Członek wielu czołowych gremiów naukowych i doradczych, w tym: Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych-Oddział Polski (wiceprzewodniczący w latach 1994-2002), przewodniczący Komisji Nauk Ekonomicznych Oddziału Wrocławskiego PAN (1994-2002), członek (od roku 1994) i wiceprzewodniczący (od roku 1997 – do roku 2005) Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Premierze RP, członek z wyboru Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN (wybierany na kolejne kadencje poczynając od roku 1997), członek z wyboru Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (1999-2002), członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska (2001- 2006), członek z wyboru Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych przy Premierze RP (od roku 2003), wiceprzewodniczący z wyboru (od roku 2003) Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, członek z wyboru Rady Naukowej PTE i wiceprzewodniczący tej Rady w latach 2006 – 2010. Jest także członkiem kolegiów redakcyjnych i rad programowych wielu renomowanych czasopism naukowych, w tym między innymi „Ekonomisty” (organ Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznego), „Studiów Ekonomicznych” (organ Instytutu nauk Ekonomicznych PAN),  „Gospodarki Narodowej” oraz „Ekonomia i Środowisko”
•    Dorobek w kształceniu i promowaniu kadr naukowych: wypromował 16 doktorów, był recenzentem w ok. 48 przewodach doktorskich oraz w ok. 50 przewodach o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego i tytułu profesora. Przygotował 4 recenzje w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa (L.Balecerowicz – dwukrotnie, D.Hűbner, J.Sachs)
•    Wyróżniony pięciokrotnie nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (poprzednio MNTiSzW, MEN) za osiągnięcia w pracy naukowej: 1977, 1981, 1993, 2001, 2003) oraz ponad dwudziestokrotnie Nagrodą Rektora AE we Wrocławiu.
•    Wyróżniony dwukrotnie (wyróżnienie oraz nagroda III stopnia) w konkursie PTE na najlepsze podręczniki akademickie
•    Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
•    Hobby: muzyka, od klasycznej po rockową, malarstwo i grafika, turystyka i sport. Od roku 1994 prezes Organizacji Środowiskowej AZS we Wrocławiu.
•    Biegła znajomość w mowie i w piśmie języka angielskiego i niemieckiego, dobra – rosyjskiego.


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony