Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)


Historia PTE, ponad 200 lat tradycji

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i społeczny ruch ekonomiczny ma ponad 200 letnią tradycję, której korzenie sięgają aż do epoki odrodzenia w XVI-wiecznej Europie. Dziś, w XXI wieku, gdy powracamy do myślenia o przyszłości w kategoriach wspólnych, europejskich korzyści, refleksje historyczne nabierają dodatkowego znaczenia społecznego.

Na tym tle PTE przygotowuje się do kolejnej próby opisu historii i kreowania przyszłości społecznego ruchu zawodowego ekonomistów polskich.

W dotychczasowych pracach historycznych przyjęliśmy, że istnieją trzy źródła historyczne dla głównego nurtu społecznego ruchu zawodowego ekonomistów polskich:

  • Pierwsze, naukowe, nawiązujące do prac M. Kopernika o charakterze ekonomicznym i reformy systemu walutowego z lat 1515-1517 oraz związków teorii i praktyki gospodarowania z potrzebą społecznej edukacji ekonomicznej w Polsce.

  • Drugie, gospodarcze, nawiązujące do nowych form zorganizowanej działalności zawodowej i gospodarczej, dla których odniesieniem stał się powstały na przełomie XVII i XVIII wieku ruch przedsiębiorców i kupców, zrzeszonych m.in. w Towarzystwie Międzyrzeckim, założonym w 1802 r.

  • Trzecie, kongresowe, nawiązujące do pierwszego kongresu ekonomistów polskich z trzech zaborów w 1887 roku, na którego bazie zorganizowano w 100. lecie społecznego ruchu ekonomicznego i PTE, V Kongres Ekonomistów Polskich - Kraków 1987.

Główny nurt społecznego ruchu zawodowego ekonomistów wyznacza potrzeba działania na rzecz pożytku publicznego i rozwoju zawodowego. Przy podejściu „systemowym” można przyjąć, ze mechanizm funkcjonowania i rozwoju tak rozumianego ruchu społecznego powstał na przelomie XVII i XVIII wieku, a założenie Towarzystwa Miedzyrzeckiego w 1802 roku stało się odniesieniem dla organizacji społecznego ruchu ekonomicznego w PTE.

Zarys historii Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - Artur Pollok
Krótki zarys historii społecznego ruchu ekonomistów i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Historia PTE w Krakowie - dr Artur Pollok
Propagowanie zasad liberalizmu gospodarczego jako misja Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie - dr Urszula Skorupska
Statut Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie z 1921 r.
Notki biograficzne prezesów PTE w Krakowie - Ryszard Kowalski
Zarys historii PTE - Janina Orłowska, Tadeusz Orłowski 

5 maja 2014 r. - Przedstawiamy zdigitalizowaną przez PTE książkę wydaną w 1921 r. przez  Towarzystwo Ekonomiczne w Krakowie, autorstwa prof. Władysława Leopolda Jaworskiego pt. „Z zagadnień polityki światowej”. Oryginały znajdują się w archiwum PTE oraz w prywatnych zbiorach wnuka autora - prof. Władysława Leopolda Jaworskiego.
Więcej


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony