Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)


Audyt i księgowość

Audyt

W ramach świadczonych przez nas i naszych partnerów usług audytorskich możemy Państwu zaoferować:

 • przeglądy finansowe ‘due diligence’ na rzecz potencjalnych inwestorów
 • weryfikację poprawności ksiąg rachunkowych
 • przeglądy systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej
 • analizę ekonomiczno-finansową
 • audyt w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • audyt sprawozdań finansowych

 

Księgowość i finanse

Pełna ewidencja finansowo – księgowa:

 • dekretacja dokumentów
 • prowadzenie:
  • kartoteki kontrahentów krajowych i zagranicznych
  • rejestru zakupu i sprzedaży VAT
  • ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 •  sporządzanie:
  • deklaracji podatkowych i informacji podatkowych
  • sprawozdań do urzędu statystycznego i informacji do NBP
  • przygotowanie przelewów podatkowych
 • przygotowanie zakładowego planu kont
 • pomoc w wyborze wariantów ewidencji w księgach rachunkowych
 • sporządzanie opisu przyjętych zasad rachunkowości
 • sporządzanie sprawozdań finansowych rocznych oraz bilansów za dowolne okresy

Kadry i płace

W zakresie usług kadrowo-płacowych oferujemy m.in.:

 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem
  stosunku pracy (umowy o pracę, świadectwa pracy)
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej (ewidencja czasu pracy, badania
  okresowe, szkolenia BHP)
 • obsługa zatrudnienia osób z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia
  zdrowotnego pracowników
 • sporządzanie list płac pracowników i zleceniobiorców wraz z deklaracjami
  podatkowymi i ubezpieczeniowymi
 • korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS
 • sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników
 • naliczanie wszystkich rodzajów wynagrodzeń
 • prowadzenie kart urlopowych
 • przygotowanie raportów RMUA dla ubezpieczonych
 • naliczanie świadczeń urlopowych

 


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony